Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Юнителийн хэрэглэгч ямар тохиолдолд U-Point оноо цуглуулах боломжгүй вэ?

U-Point оноог дараах нөхцөлүүдэд цуглуулах боломжгүй.

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчид:

  • 2000₮-өөс доош дүнгээр нэгж авах
  • Нэгжийн зээл авах
  • Нэгжийн шилжүүлэг хийх зэрэг тохиолдолд орохгүй.

Дараа төлбөрт хэрэглэгчид:

  •  Хэрэглэгч төлбөрөө хугацаандаа төлөөгүй буюу сар бүрийн 20-ны дотор төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд оноо орохгүй 
  • Барьцаа
  • Бүртгэлийн хураамж
  • Олон улсын барьцаа
  • Гар утас бэлнээр болон урьдчилгаа өгч худалдан авах
  • Гар утас болон төхөөрөмжийн торгууль төлөх 
  • Дугаар хадгалах үйлчилгээ авахад U-Point оноо орохгүй.