Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Сарын сүүлээр шинэ дугаар авахад төлбөр хэрхэн бодогдох вэ? /Хосолсон төлбөрт/

Та сарын хэдний өдрөөс шинэ хэрэглэгч болохоос хамаарч дараах байдлаар төлбөр бодогдож, сарын суурь хураамж, дагалдах эрх орно.

  • Сарын 10-ний дотор багцын шинэ хэрэглэгч болбол тухайн багцын суурь хураамж болон дагалдах эрх бүтэн тооцогдоно.
  • Сарын 11-20-ний дотор багцын шинэ хэрэглэгч болбол тухайн багцын суурь хураамж болон дагалдах эрх 2/3-оор тооцогдоно.
  • Сарын 21-31-ний дотор шинэ багцын хэрэглэгч болбол тухайн багцын суурь хураамж болон багцын дагалдах эрх 1/3-оор тооцогдоно.


Санамж: 

  • Дээрх байдлаар сарын суурь хураамж бодогдохоос гадна хэрэв та багцад дагалдах эрхээсээ илүү хэрэглээ хийвэл нэмэлт төлбөр бодогдоно.