Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

U-Point оноо ашиглан дата багц яаж авах вэ?

Мессэж илгээн U-Point оноогоор дата багц идэвхжүүлэх заавар: 

Өөрийн хэрэглээнд тохирсон нэмэлт дата багцыг сонгон тохирох кодыг 1415 дугаарт мессэжээр илгээнэ.

1423 дугаарт мессэж илгээн U-Point оноо ашиглан дата багц авах:  

1. Дата багцын харгалзах кодыг 1423 дугаарт илгээнэ.

2. Танд баталгаажуулах мессэж автоматаар очих ба багцыг авах бол ON гэж бичээд хариу илгээнэ.

1415 дугаарт мессэж илгээн U-Point оноо ашиглан дата багц авах:

1. Дата багцын харгалзах кодыг 1415 дугаарт мессэжээр илгээнэ. Багц идэвхэжсэн бол хариу мессэж ирнэ.