Unitel хөтөч Univision хөтөч Ger Интернэт хөтөч

Дата багц авахад нэмэлт барьцаа төлбөр байршуулах шаардлагатай юу?

Дата багц авахад нэмэлт барьцаа төлбөр байршуулахгүй. 

  • Аль ч үйлчилгээний хэрэглэгч барьцаа байршуулах шаардлагагүй.